Suomen Kirjailijaliitto ry:n säännöt

(muutokset hyväksytty liiton kokouksessa 25.11.2017)

 

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Kirjailijaliitto ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan liitoksi.

 

2§ Yhdistyksen tarkoitus

Liiton tarkoituksena on

 1. kehittää, vahvistaa ja valvoa kirjailijantyön aineellisia ja henkisiä edellytyksiä
 2. edistää suomalaista kirjallisuutta
 3. toimia suomenkielisten kirjailijoiden valtakunnallisena yhdyssiteenä

Tarkoituksena toteuttamiseksi liitto puolustaa sanan- ja julkaisemisen vapautta sekä muita kirjailijantyön perustana olevia oikeuksia, vahvistaa ja valvoo kirjailijoiden tekijänoikeuksia ja asemaa neuvottelemalla ja tekemällä sopimuksia sekä toimimalla lainsäädännön kehittämiseksi. Liitto edustaa kirjailijoita ammattikuntana ja antaa asiantuntijalausuntoja ja pitää yhteyttä viranomaisin sekä kotimaisiin, ulkomaisiin ja kansainvälisiin kirjailija- ja sivistysjärjestöihin. Liitto avustaa kirjailijoita hoitamalla ja kartuttamalla kirjailijoiden luovan työn tukemiseksi tai sosiaalisen turvan varmistamiseksi perustettuja rahastoja, harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa, kokoaa kirjallisuushistoriallista aineistoa sekä järjestää tilaisuuksia, neuvotteluja ja seminaareja.

Liitto voi vastaanottaa testamentteja, lahjoituksia ja avustuksia sekä kerätä ja omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta.

 

3 § Jäsenyys

Liiton jäsenet ovat joko vuosi- tai kunniajäseniä.

Vuosijäseneksi hyväksyminen edellyttää pyrkijän julkaisseen vähintään kaksi sellaista, itsenäisesti luotua alkuperäistä suomenkielistä kaunokirjallista teosta, että häntä tuotantonsa taiteellisen ja ammatillisen tason perusteella voi pitää kirjailijana.

Jäseneksi pyrkivän on liitettävä johtokunnalle osoitettuun hakemukseen henkilötiedot sekä ne hakijan julkaisemat kaunokirjalliset teokset, joiden perusteella hän hakee jäsenyyttä.

Vuosijäsenet hyväksyy liiton johtokunta. Jäsenyys astuu voimaan, kun jäsenmaksu on maksettu.

Kunniajäseniksi voidaan kutsua liiton tarkoitusperiä ja suomalaista kirjallisuutta ansiokkaasti edistäneitä suomalaisia ja ulkomaalaisia henkilöitä. Kunniajäsenet kutsuu liiton kokous johtokunnan esityksestä.

Ainaisjäseniä ovat ne, jotka ovat tämän edun aikoinaan saaneet.

 

4 § Jäsenmaksu

Vuosijäsenen jäsenmaksun suuruuden päättää liiton syyskokous. Kesken vuotta liittoon liittyvä suorittaa koko vuoden jäsenmaksun. Vaalikelpoisuus ja äänioikeus liiton syyskokouksessa edellyttävät, että kalenterivuoden jäsenmaksu on maksettu. Ainaisjäsenet ja kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua.

 

5 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Liiton jäsenyydestä voidaan erottaa yhdistyslaissa määrätyillä erottamisperusteilla. Jäsen, joka ei ole maksanut vuosittaista jäsenmaksuaan kahdesta muistutuksesta huolimatta, katsotaan eronneeksi liiton jäsenyydestä. Liiton kokous voi 4/5 enemmistöllä erottaa jäsenen, joka on toiminut liittoa vahingoittavalla tavalla tai liiton tarkoitusta vastaan. Käsiteltävä asia on mainittava kokouskutsussa ja jäsenelle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi.

Liiton jäsenellä on oikeus erota liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai liiton puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla siitä liiton kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Eronneen tai erotetun jäsenen mahdollinen uusi jäsensyys on käsiteltävä ja päätettävä liiton johtokunnassa.

 

6 § Yhdistyksen kokoukset

Liiton kokoukset kutsuu koolle johtokunta vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta postitse tai sähköpostitse.

Liiton varsinaisia kokouksia ovat syyskokous, joka pidetään marraskuun loppuun mennessä, ja kevätkokous, joka pidetään huhtikuun loppuun mennessä. Kokousten päivämäärän päättää liiton johtokunta.

Liiton ylimääräinen kokous pidetään, kun liiton kokous niin päättää tai johtokunta katsoo siihen olevan aihetta. Ylimääräinen kokous on järjestettävä myös, jos vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä vaatii sitä kirjallisesti johtokunnalta ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen kokous pidetään aikaisintaan kahden viikon ja viimeistään kahden kuukauden kuluttua siitä, kun esitys on johtokunnalle saapunut. Ylimääräisen kokouksen kutsu lähetetään jäsenille postitse tai sähköpostitse viimeistään viikkoa ennen kokousta.

Liiton kokouksissa tehdyt aloitteet pannaan pöydälle seuraavassa kokouksessa käsiteltäväksi.

Liiton kokouksissa jäsen saa käyttää valtakirjalla yhden poissa olevan jäsenen äänioikeutta. Johtokunnan jäsenten vaalit toimitetaan suljetuin lipuin, muut vaalit ja äänestykset joko edellä mainitulla tai muulla sovitulla tavalla. Vaaleissa ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, paitsi niissä asioissa, joissa liiton säännöt muuta määräävät. Äänten mennessä tasan tuloksen ratkaisee henkilövaalissa arpa ja muissa asioissa puheenjohtajan ääni.

Syyskokouksessa:

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat
 2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. valitaan liiton puheenjohtaja, johtokunnan jäsenet ja kirjallinen lautakunta
 4. esitetään tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio, päätetään puheenjohtajan ja johtokunnan palkkiot
 5. valitaan liiton tilintarkastaja ja varatilintarkastaja (joiden tulee olla KHT tai HTM) ja päätetään tilintarkastajan palkkiosta
 6. päätetään jäsenmaksun suuruudesta
 7. päätetään muista asioista, joita vähintään kolme liiton jäsentä tai johtokunta syyskokoukselle esittävät. Jäsenten on tehtävä kirjallinen aloite johtokunnalle viimeistään kolme viikkoa ennen syyskokousta.

Kevätkokouksessa:

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat
 2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. luetaan toiminta- ja tilikertomus sekä tilintarkastajan lausunto ja päätetään tili- ja vastuuvapaudesta
 4. päätetään muista asioista, joita vähintään kolme liiton jäsentä tai johtokunta kevätkokoukselle esittävät. Jäsenten on tehtävä kirjallinen aloite johtokunnalle viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta.

 

7 § Liiton johtokunta

Liiton hallitusta kutsutaan johtokunnaksi. Syyskokouksen valitsemaan johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja, kahdeksan jäsentä ja neljä yleisvarajäsentä. Liiton puheenjohtajan toimikausi on kolme kalenterivuotta. Puheenjohtaja voidaan valita tehtäväänsä enintään kolmeksi toimikaudeksi peräkkäin. Johtokunnan jäsenen ja varajäsenen toimikausi on kolme kalenterivuotta. Johtokunnan jäsenet joutuvat erovuoroon siten, että sinä vuonna, jolloin toimitetaan puheenjohtajan vaali, joutuu erovuoroon kaksi jäsentä, muina kahtena vuotena kolme jäsentä.

Johtokunnan jäsenen joutuessa jostakin syystä eroamaan kesken toimikauttaan voidaan hänen tilalleen valita toinen jäsen joko vuosikokouksessa tai ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa. Vaalista on tällöin mainittava erikseen kokouskutsussa.

Johtokunta valitsee vuosittain keskuudestaan kaksi varapuheenjohtajaa.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen ollessaan estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta. Johtokunta on kutsuttava koolle, jos vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen, jos läsnä on vähintään puheenjohtaja ja neljä jäsentä.

Johtokunnan tehtävänä on edustaa liittoa, hallita sen omaisuutta sekä johtaa sen taloutta ja toimintaa yhdistyslain, liiton sääntöjen ja liiton kokousten päätösten mukaisesti. Johtokunta hyväksyy liiton jäsenet sekä hoitaa liiton avustuksien antamista koskevia asioita. Johtokunta päättää liiton toiminnanjohtajan palkkaamisesta ja erottamisesta. Toiminnanjohtaja hoitaa päivittäistä hallintoa ja liiton toimistoa johtokunnan valvonnan alaisena.

 

8 § Kirjallinen lautakunta

Johtokunnan apuna toimii kirjallinen lautakunta.

Kirjallinen lautakunta toimittaa liiton apurahojen ja palkintojen jaon. Lautakunnan jäseniksi valitaan syyskokouksessa kolmeksi kalenterivuodeksi kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset varamiehet. Erovuorossa on joka vuosi yksi varsinainen ja yksi varajäsen. Kirjallisen lautakunnan puheenjohtajana toimii liiton puheenjohtaja. Lisäksi kirjalliseen lautakuntaan kuuluu kaksi jäsentä, jotka johtokunta valitsee vuosittain keskuudestaan.

 

9 § Nimenkirjoitus

Oikeus liiton nimen kirjoittamiseen on johtokunnan puheenjohtajalla, varapuheenjohtajilla ja toiminnanjohtajalla aina kaksi yhdessä, sekä niillä liiton toimihenkilöillä yksin, joilla on siihen johtokunnan erikseen antama oikeus.

 

10 § Toiminta- ja tilikausi

Liiton toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Kultakin tilikaudelta laadittava tilinpäätös on jätettävä tilintarkastajille vähintään kuukausi ennen yhdistyksen vuosikokousta.

 

11 § Liiton rahastot

Liitolla on hallinnassaan ja käytettävissään kaksi sidottua rahastoa, joihin ei liity varojen erilläänpitämisvelvoitetta. Rahastoilla tulee olla liiton kokouksen vahvistamat käyttösäännöt. Rahastojen käyttösääntöjä voidaan, pysyttämällä kuitenkin lahjoittajan asettama tarkoitus ja ehdot, muuttaa liiton kokouksen päätöksellä. Päätöksen hyväksyminen edellyttää vähintään 5/6 äänten enemmistöä.

 

12 § Liiton sääntöjen muuttaminen

Liiton sääntöjen muuttamisesta päätetään liiton kokouksessa 5/6 äänten enemmistöllä.

 

13 § Liiton purkautuminen tai lakkauttaminen

Liiton purkautuessa on sen varat käytettävä suomalaisen kirjallisuuden edistämiseen. Samaan tarkoitukseen käytetään liiton varat siinä tapauksessa, että liitto lakkautetaan.